Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

noremorse
5883 e507 390
Reposted fromszelestyna szelestyna viawerterowska werterowska
noremorse
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
noremorse
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 21 2015

noremorse
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
noremorse
noremorse
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viapersona-non-grata persona-non-grata
noremorse
noremorse
1417 4a74 390
Reposted frommisza misza viapersona-non-grata persona-non-grata
noremorse
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
noremorse
Ile były warte nasze słowa, 
kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa? 
Reposted fromdyamihokee66 dyamihokee66

June 15 2015

noremorse
my soul has low battery
noremorse
5261 261f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
noremorse
noremorse
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata

June 06 2015

noremorse
“Więc leżę, leżę zmęczona i męczy mnie leżenie i męczy mnie zmęczenie…”
— tumblr
noremorse
noremorse
0731 f46f 390
23:58
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
noremorse
noremorse
noremorse
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl